Valitut kansanedustajat:

Alta voit nähdä kaikki vaaleissa valittua 200 kansanedustajaa, jotka muodostavat yhdessä eduskunnan 2015-2019. Listat sisältävät kaikki toimineet edustajat, myös korvaajat. Näin ollen istuvia kansanedustajia voi olla vähemmän kuin nimiä.

Ilotulitteet

Suomen Keskusta, 49 kansanedustajaa:

Lasse Hautala
Aila Paloniemi
Paavo Väyrynen
Jari Leppä
Juha Pylväs
Mirja Vehkaperä
Niilo Keränen
Olavi Ala-Nissilä
Eeva-Maria Maijala
Mikko Kärnä
Antti Kurvinen
Anne Berner
Juha Sipilä
Antti Kaikkonen
Katri Kulmuni
Hanna Kosonen
Timo Kalli
Kauko Juhantalo
Anu Vehviläinen
Ulla Parviainen
Hannakaisa Heikkinen
Esko Kiviranta
Arto Pirttilahti
Marisanna Jarva
Elsi Katainen
Antti Rantakangas
Markku Rossi
Mauri Pekkarinen
Ari Torniainen
Timo Korhonen
Kimmo Tiilikainen
Sirkka-Liisa Anttila
Tapani Tölli
Anne Kalmari
Olli Rehn
Hannu Hoskonen
Martti Talja
Markus Lohi
Markku Pakkanen
Pertti Hakanen
Petri Honkonen
Matti Vanhanen
Mika Lintilä
Tuomo Puumala
Annika Saarikko
Seppo Kääriäinen
Eerikki Viljanen
Mikko Alatalo

Perussuomalaiset, 38 kansanedustajaa:

Juho Eerola
Ari Jalonen
Arja Juvonen
Jani Mäkelä
Reijo Hongisto
Jussi Niinistö
Leena Meri
Kari Kulmala
Maria Lohela
Pirkko Mattila
Pirkko Ruohonen-Lerner
Martti Mölsä
Timo Soini
Lea Mäkipää
Kimmo Kivelä
Hanna Mäntylä
Rami Lehto
Pentti Oinonen
Anne Louhelainen
Jari Ronkainen
Jari Lindström
Tom Packalén
Sampo Terho
Mika Raatikainen
Sami Savio
Simon Elo
Ville Vähämäki
Teuvo Hakkarainen
Olli Immonen
Toimi Kankaanniemi
Veera Ruoho
Kike Elomaa
Vesa-Matti Saarakkala
Tiina Elovaara
Kaj Turunen
Ville Tavio
Mika Niikko
Laura Huhtasaari

Kansallinen Kokoomus, 37 edustajaa:

Elina Lepomäki
Jaana Pelkonen
Sinuhe Wallinheimo
Kari Tolvanen
Timo Heinonen
Mari-Leena Talvitie
Kai Mykkänen
Eero Suutari
Alexander Stubb
Pertti Salolainen
Anne-Mari Virolainen
Susanna Koski
Pauli Kiuru
Jukka Kopra
Ben Zyskowicz
Arto Satonen
Ilkka Kanerva
Saara-Sofia Sirén
Markku Eestilä
Antti Häkkänen
Petteri Orpo
Sofia Vikman
Kalle Jokinen
Sari Multala
Sanna Lauslahti
Outi Mäkelä
Paula Risikko
Sari Sarkomaa
Eero Lehti
Harry Harkimo
Jaana Laitinen-Pesola
Lenita Toivakka
Juhana Vartiainen
Wille Rydman
Sari Raassina
Harri Jaskari
Sanni Grahn-Laasonen

Sosiaalidemokraattinen puolue, 34 edustajaa:

Satu Taavitsainen
Antti Rinne
Eeva-Johanna Eloranta
Jukka Gustafsson
Jutta Urpilainen
Tytti Tuppurainen
Kristiina Salonen
Tarja Filatov
Maria Tolppanen
Susanna Huovinen
Nasima Razmyar
Ilkka Kantola
Katja Taimela
Eero Heinäluoma
Riitta Myller
Harry Wallin
Tuula Haatainen
Mika Kari
Erkki Tuomioja
Maria Guzenina
Timo Harakka
Suna Kymäläinen
Pia Viitanen
Krista Kiuru
Lauri Ihalainen
Sanna Marin
Johanna Ojala-Niemelä
Joona Räsänen
Ville Skinnari
Ilmari Nurminen
Maarit Feldt-Ranta
Sirpa Paatero
Anneli Kiljunen
Antti Lindtman
Merja Mäkisalo-Ropponen

Vihreä liitto, 15 edustajaa

Touko Aalto
Heli Järvinen
Olli-Poika Parviainen
Satu Hassi
Hanna Halmeenpää
Outi Alanko-Kahiluoto
Krista Mikkonen
Antero Vartia
Jani Toivola
Emma Kari
Jyrki Kasvi
Ville Niinistö
Pekka Haavisto
Johanna Karimäki
Ozan Yanar

Vasemmistoliitto, 12 edustajaa

Jari Myllykoski
Hanna Sarkkinen
Annika Lapintie
Anna Kontula
Aino-Kaisa Pekonen
Matti Semi
Silvia Modig
Kari Uotila
Li Andersson
Katja Hänninen
Markus Mustajärvi
Paavo Arhinmäki

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, 9 edustajaa

Anders Adlercreutz
Veronica Rehn-Kivi
Eva Biaudet
Carl Haglund
Thomas Blomqvist
Mats Nylund
Mikaela Nylander
Anna-Maja Henriksson
Stefan Wallin
Joakim Strand

Kristillisdemokraatit, 5 edustajaa

Sari Essayah
Peter Östman
Päivi Räsänen
Sari Tanus
Antero Laukkanen

Muut, yksi edustaja

Mats Löfström

Muodostetussa Sipilän hallituksessa toimii 14 ministeriä. Salkut ovat jaettu seuraavasti:

 • Juha Sipilä, pääministeri
 • Timo Soini, ulkoasiainministeri
 • Kai Mykkänen, ulkomaankauppa – ja kehitysministeri
 • Jari Lindström, oikeus- ja työministeri
 • Paula Risikko, sisäministeri
 • Jussi Niinistö, puolustusministeri
 • Petteri Orpo, valtionvarainministeri
 • Anu Vehviläinen, kunta- ja uudistusministeri
 • Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeri
 • Kimmo Tiilikainen, maatalous- ja ympäristöministeri
 • Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri
 • Olli Rehn, elinkeinoministeri
 • Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri
 • Juha Rehula, perhe- ja peruspalveluministeri